Zgłoszenie szkody Wiener TU S.A. Vienna Insurance GroupSzkodę możesz zgłosić:

Online – wypełniając internetowy formularz poniżej.
To najszybsza i najwygodniejsza ścieżka likwidacji,
która może zdecydowanie przyspieszyć jej proces.
Telefonicznie – dzwoniąc pod numer:
22 469 69 69
Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres:

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A,
02-675 Warszawa
                
Zgłosiłeś już szkodę?

W każdej chwili możesz sprawdzić
jej status dzwoniąc pod numer:
22 469 69 69
                
Assistance domowy:

Tel.: 22 575 98 98
- dla umów ubezpieczenia
na podstawie OWU
domów i mieszkań Cztery Kąty,
zawartych do dnia:
30.05.2015 r.schemat_likwidacji_szkod.png

 

Zgłoszenie szkody Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja szkody Standardowa ścieżka likwidacji szkody Szybka ścieżka likwidacji szkody Ustalenie wysokości odszkodowania Kontakt z poszkodowanym Wypłata odszkodowania
 • Zgłoszenie szkody

  Szkodę powinieneś zgłosić niezwłocznie po jej zaistnieniu (w terminie nie dłuższym niż określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

  W przypadku telefonicznego zgłoszenia szkody nasz konsultant zbierze wszelkie niezbędne dane do przyjęcia zgłoszenia. Rozmowa przebiegnie sprawniej jeżeli się do niej przygotujesz i pobierzesz listę informacji, o które zostaniesz spytany. Znajdziesz ją po wybraniu rodzaju ubezpieczenia, którego dotyczy szkoda, w zakładce likwidacja szkód.

 • Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja szkody

  Zgłoszona przez Ciebie szkoda rejestrowana jest w systemie Wiener.
  Możesz na bieżąco monitorować przebieg procesu likwidacji dzwoniąc na Infolinię (tel. 22 469 69 69) i podając numer swojej szkody, który uzyskałeś przy zgłoszeniu.

 • Standardowa ścieżka likwidacji szkody

  Jest to ścieżka uwzględniająca oględziny przedmiotu szkody przez Likwidatora Wiener.
  W zależności od typu i rozmiaru szkody dokona on oględzin w:

  1. punkcie oględzin Wiener,
  2. miejscu wskazanym przez Ciebie,
  3. warsztacie, do którego został odholowany pojazd.

  Oględziny

  W terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, Likwidator Wiener skontaktuje się z Tobą w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Oględziny mają na celu określenie zakresu i rozmiaru szkody.

  Podczas spotkania Likwidator:

  • sfotografuje przedmiot szkody oraz oceni zakres uszkodzeń,
  • sporządzi niezbędną dokumentację (ilość i typ potrzebnych dokumentów zależy od rodzaju szkody),
  • poinformuje Cię o dalszym przebiegu procesu likwidacyjnego,
  • sfotografuje dokumenty wymagane do dalszego procesu likwidacji (np. dowód rejestracyjny, prawo jazdy, załącznik do zgłoszenia szkody).

  Uzupełnienie dokumentacji w Wiener

  o dokonaniu oględzin nasz pracownik wprowadzi zgromadzoną dokumentację do systemu Wiener. Jeżeli stwierdzi on brak dokumentu niezbędnego do dalszego przebiegu procesu likwidacji, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jego dosłanie.

 • Szybka ścieżka likwidacji szkody

  Ścieżka ta nie wymaga oględzin przedmiotu szkody przez Likwidatora Wiener, co znacznie skraca proces likwidacji.
  Samodzielnie przesyłasz niezbędne dokumenty oraz dokumentację fotograficzną.

  Szybka ścieżka przeznaczona jest dla ubezpieczeń:

  • Komunikacyjnych – gdy uszkodzone są max 2 elementy pojazdu,
  • Majątkowych – gdy szkoda ma wartość poniżej 2.000 zł.

  Uzupełnienie dokumentacji przez Poszkodowanego

  W celu przesłania kompletnej dokumentacji skorzystaj z listy, która pojawi się po wybraniu przez Ciebie rodzaju ubezpieczenia, jakiego dotyczy szkoda. Pamiętaj o przesłaniu zdjęć uszkodzonego mienia.
  Skontaktujemy się z Tobą, jeżeli dokumentacja nie będzie kompletna, z prośbą o jej uzupełnienie.

 • Ustalenie wysokości odszkodowania

  Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Likwidator sprawdzi, czy powstała szkoda objęta jest odpowiedzialnością ubezpieczeniową Wiener, a następnie ustali wartość szkody.

  Szkodę możemy rozliczyć na podstawie:

  • Wyceny Wiener,
  • Rachunków / faktur,
  • Ugody.
 • Kontakt z Poszkodowanym

  Po ustaleniu wysokości szkody zostaniesz poinformowany o tym fakcie poprzez wskazany przez Ciebie kanał komunikacji (telefonicznie, drogą mailową lub listownie).

 • Wypłata odszkodowania

  Wypłata odszkodowania następuje na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.


Wybierz poniżej rodzaj zdarzenia, aby zapoznać się ze szczegółami procesu likwidacji, zgłosić szkodę lub zapoznać się z jej przebiegiem.
Skorzystaj z formularzy powyżej, lub pobierz, wypełnij i prześlij do nas odpowiedni dokument:

Zgłoszenie szkody osobowej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Zgłoszenie szkody ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
Załącznik do zgłoszenia szkody komunikacyjnej
Formularz zgłoszenia szkody z asysty prawnej i ochrony prawnej - GoBiznes
Zasady likwidacji szkód z ubezpieczenia OC

Pobierz program do przeglądania dokumentów PDF
get_adobe_reader.gif