Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych podanych w celu obsługi zgłoszenia jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwane dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a. Informujemy, że z Wiener można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22a, lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.wiener.pl, a także za pośrednictwem inspektora ochrony danych Wiener na adres e-mail iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia oraz w celu kontroli prawidłowości i jakości usług świadczonych za pośrednictwem infolinii Wiener jako prawnie uzasadniony cel administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi zgłoszenia, a w przypadku gdy ich przetwarzanie związane jest z zawartą umową ubezpieczenia, aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.
Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane:
 • pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania;
 • podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa;
 • podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmiotom likwidującym szkodę, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami).
W przypadku gdy zgłoszenie dotyczyć będzie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W związku z tym przekazywanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie:
 • wiążących reguł korporacyjnych
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską
 • standardowych klauzul umownych przyjętych przez organ nadzorczy
 • zatwierdzonego kodeksu postępowania
 • zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji

W celu otrzymania kopii dokumentu stanowiącego podstawę transferu danych – proszę skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

W zakresie danych podanych w celu obsługi zgłoszenia przysługuje prawo:
 • dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • przenoszenia danych osobowych – jeżeli dane są przetwarzane w celu wykonywania umowy ubezpieczenia, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych;

W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest konieczne dla celów identyfikacyjnych oraz dla celów obsługi zgłoszenia.
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem