Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników - Pakiet AGRO

W pakiecie, umożliwiamy, łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi, ubezpieczenie na jednej polisie:
 • dobytku rolniczego: mienia ruchomego (ruchomości domowych, narzędzi i urządzeń, materiałów i zapasów), ziemiopłodów, zwierząt gospodarskich

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z możliwością rozszerzenia o działalność agroturystyczną prowadzoną w gospodarstwie rolnym

 • następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie

 • maszyn rolniczych (Agrocasco)

 • rozszerzenia zakresu o dodatkowe zdarzenia losowe w budynkach rolniczych

 • małych budynków, budowli lub stałych elementów

 • mienia od dewastacji

 • mienia od przepięć (szkód elektrycznych)

 • mienia od stłuczenia lub pęknięcia


Komu polecamy ubezpieczenie Pakiet AGRO? Komu polecamy ubezpieczenie Pakiet AGRO?
Co wyróżnia nasze ubezpieczenie Pakiet AGRO? Co wyróżnia nasze ubezpieczenie Pakiet AGRO?
Wybierz wariant dla siebie Wybierz wariant dla siebie
Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz wiedzieć więcej?