Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenia dobrowolne

W Pakiecie AGRO, umożliwiamy, łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi, ubezpieczenie na jednej polisie:
 • dobytku rolniczego - obejmuje mienie ruchome, ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie oraz ruchomości domowe do pozarolniczej działalności gospodarczej o charakterze biurowym;
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - obejmuje rolnika, pomoc domową, osoby sprawujące opiekę nad bliskimi (chorymi lub niepełnosprawnymi);
 • odpowiedzialności cywilnej gospodarstwa agroturystycznego - obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego gospodarstwa agroturystycznego;
 • następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika i jego bliskich, pracowników:
  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • świadczenie na wypadek śmierci (100% sumy ubezpieczenia) oraz z tytułu pobytu w szpitalu
  • zwrot kosztów leczenia NNW
  • za nieszczęśliwy wypadek uznaje się udar mózgu i zawał serca
 • maszyn rolniczych (agrocasco) - obejmuje maszyny rolnicze wykorzystywane do prac w gospodarstwie rolnym od zdarzeń losowych i wypadku (np.: kombajn rolniczy, ciągnik, sieczkarnię polową, siewnik, beczkowóz, bronę i pług) oraz części robocze tych maszyn (np.: heder, wycinak do kiszonki);
 • budynków rolniczych - to rozszerzenie zakresu o zdarzenia losowe, których nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe budynków, np. zalanie, upadek obiektów (w tym drzew, masztów):
  • Ubezpieczenie budynku rolniczego w budowie przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie obejmuje ochroną stałe elementy budynku niezamontowane lub zamontowane na stałe.
  • Ubezpieczenie małych budynków (do 20 m2) od wystąpienia zdarzeń losowych takich jak np.: powódź, pożar, huragan.
  • Ubezpieczenie budowli od zdarzeń losowych można rozszerzyć o kradzież siłowników do bram i furtek.
 • mienia od stłuczenia lub pękania - obejmuje znajdujące się w budynkach szyby okienne lub drzwiowe, szklane lub lustrzane elementy mebli, lustra, szklane lub ceramiczne elementy sprzętu AGD, elementy kabin prysznicowych, szyby kominkowe oraz elementy maszyn rolniczych z własnym napędem;
 • mienia od dewastacji - obejmuje ochroną celowe zniszczenie lub uszkodzenie przez osobę trzecią przedmiotu ubezpieczenia np.: budynków, ziemiopłodów, maszyn rolniczych oraz celowego zranienia, zarażenia lub zabicia zwierząt;
 • mienia od przepięć - obejmuje obejmuje mienie ruchome, budynki, budowle, maszyny rolnicze.