Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie budynków rolniczych

 
  • Uzyskasz odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.
  • Unikniesz poniesienia wysokich strat finansowych związanych z naprawieniem szkody, czy z utratą całego Twojego majątku.
  • Nie będziesz obowiązany wnosić opłaty na rzecz gminy, gdyż spełnisz obowiązek zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20m2, będący w posiadaniu rolnika i wchodzący w skład jego gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego obejmujemy ochroną również stałe elementy budynków rolniczych wraz z kolektorami słonecznymi lub systemami fotowoltaicznymi, o ile systemy te zasilają wyłącznie przedmiotowy budynek.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek następujących zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.

Suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych łącznie ze stałymi elementami. Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:
  • wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%;
  • wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego.

Dodatkowo umożliwiamy ubezpieczenie budynków rolniczych ze stopniem zużycia powyżej 10% w wartości odtworzeniowej.

Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:
  • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia;
  • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów;
  • namioty i tunele foliowe.