Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Pakiet AGRO

Pakiet AGRO to kompleksowa ochrona dla rolników i ich majątku i ubezpieczenie całego majątku w ramach jednej polisy. Gwarantuje ochronę dostosowaną do potrzeb, dzięki możliwości elastycznego rozbudowania ochrony o dodatkowe przedmioty ubezpieczenia.

Jeśli jesteś rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i chcesz zabezpieczyć swoje mienie, Pakiet AGRO jest stworzony dla Ciebie.
Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych posiada strukturę modułową, która umożliwi Ci rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych oraz dopasowanie konkretnych ubezpieczeń do Twoich potrzeb, także jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych.

Wszystko na jednej polisie.

Główne wyróżniki Pakietu AGRO:
 • Jedna definicja zdarzeń losowych na wszystkie przedmioty ubezpieczenia.
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze w wartości odtworzeniowej ze zużyciem technicznym powyżej 10%.
 • Ubezpieczamy budynki mieszkalne i gospodarcze będące w budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie.
 • Wypłacimy odszkodowanie w związku z rozbiórką budynku rolniczego na podstawie decyzji administracyjnej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego poza ubezpieczonym budynkiem rolniczym.
 • Ubezpieczamy mienie od przepięć (szkód elektrycznych) , od dewastacji, od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rozboju lub od kradzieży i rozboju niezależne od ubezpieczenia tego mienia od zdarzeń losowych.
 • W OC w życiu prywatnym odpowiadamy za szkody związane z posiadaniem psów bez względu na rasę oraz za konie wykorzystywane do celów rekreacyjnych.
 • W OC w życiu prywatnym odpowiadamy za szkody związane z posiadaniem lub użytkowaniem do celów rekreacyjnych bezzałogowych pojazdów lądowych, bezzałogowych statków wodnych oraz bezzałogowych statków powietrznych, w tym modeli statków wodnych, modeli latających oraz dronów.
 • W OC w życiu prywatnym odpowiadamy za szkody związane z posiadaniem lub użytkowaniem rowerów (również elektrycznych), wózków inwalidzkich, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz sprzętu wodnego (pływającego), na własny użytek.
 • W ubezpieczeniu NNW nie uzależniamy zawarcia umowy ubezpieczenia od wieku osoby ubezpieczonej, nie ma również ograniczenia ochrony dla pracowników w gospodarstwie.
 • W ubezpieczeniu NNW w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych osób można ustalić różne wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.