Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Odpowiedzialność cywilna rolników

 
 • Osoby trzecie mogą uzyskać odszkodowanie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, które związanie będą z posiadaniem przez Ciebie gospodarstwa rolnego.
 • Nie będziesz naprawiał szkód wyrządzonych osobie trzeciej z własnych środków.
 • Nie będziesz obowiązany wnosić opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdy spełnisz obowiązek zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Każdy rolnik (osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne), jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania tego gospodarstwa.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
 • ubezpieczonego rolnika
 • osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym
przed roszczeniami osób trzecich w wyniku szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będących następstwem:
 • śmierci
 • uszkodzenia ciała
 • rozstroju zdrowia bądź też
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowanie przysługuje także w przypadku, gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Wysokość sum gwarancyjnych jest nie niższa niż sumy określone w „Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Kwoty wyrażone w euro przeliczane są przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, który obowiązywał w dniu wyrządzenia szkody.