Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym

 
 • Ubezpieczenie polecamy osobom ubezpieczający samochód, dla których istotne jest bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Zapewniamy możliwość skorzystania z bezgotówkowej organizacji procedur medycznych, niezbędnych do powrotu do zdrowia przez kierowcę lub pasażera po wypadku komunikacyjnym.
 • Ubezpieczenie dotyczy pojazdu rozumianego jako samochód osobowy i ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 2.0 t lub motocykl, zarejestrowanego w Polsce, posiadającego ważne badania techniczne.
 • Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe na terenie Polski.

Główne wyróżniki ubezpieczenia kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym dla kierowcy i pasażerów w Wiener
 • ubezpieczenie obejmuje ochroną: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, powodujący uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała,
 • w razie wystąpienia obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku komunikacyjnego, zapewniamy organizację i pokrycie kosztów 15 świadczeń na zdarzenie na osobę, w tym:
  • dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej, w tym konsultacji lekarzy 10 specjalizacji (chirurg; okulista; otolaryngolog; ortopeda; kardiolog; neurolog; pulmonolog; neurochirurg; lekarz rehabilitacji oraz psycholog),
  • prywatne wizyty lekarskie,
  • rehabilitację (20 zabiegów na zdarzenie),
  • świadczenia opiekuńcze (np. wizyta pielęgniarki po hospitalizacji),
  • organizację oraz pokrycie kosztów:
   • zabiegów ambulatoryjnych: chirurgicznych, laryngologicznych, okulistycznych, ortopedycznych,
   • badań laboratoryjnych (m.in. morfologii), radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG).