Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie OC

 
  • Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim. 
  • Ubezpieczenie daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane od Wiener, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.
  • Assistance Podstawowy w pakiecie OC, w razie wypadku możesz liczyć na pomoc.
  • Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe na terenie Polski i Europy zgodnie z zakresem odpowiedzialności i jej ograniczeniami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Główne wyróżniki OC w Wiener: Łącznie możesz uzyskać zniżki aż do 80%!
  • kupując ubezpieczenie OC możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód w sytuacji kiedy ktoś uszkodzi Twój pojazd w wyniku kolizji. Załatwimy wszystkie formalności za Ciebie z innymi zakładami ubezpieczeń i wypłacimy Ci należne odszkodowanie.

Pamiętaj o powiadomieniu nas o zbyciu swojego pojazdu! Jeśli tego nie zrobisz, w przypadku zaistnienia szkody po dacie sprzedaży pojazdu możesz zostać umieszczony w bazie UFG, będzie to miało wpływ na bezszkodowy przebieg Twojego ubezpieczenia i wysokość płaconej składki. Sprzedaż lub kupno pojazdu możesz zgłosić poprzez  formularz online.