Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Zielona Karta

 
  • W ramach rocznej umowy ubezpieczenia, którą możesz zawrzeć na okres od 15 dni do 12 miesięcy dajemy ochronę Twojego majątku, jako sprawcy szkody spowodowanej Twoim pojazdem, dając gwarancję poszkodowanemu w zaspokojenie jego roszczeń.
  • Jeśli jesteś właścicielem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terenie Polski i chciałbyś się nim wybrać w podróż do jednego z krajów spoza Unii Europejskiej to Zielona Karta jest ubezpieczeniem przeznaczonym dla Ciebie.

Główne wyróżniki Zielonej Karty w Wiener

Dajemy ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Wjazd na teren któregoś z wyżej wymienionych państw bez ważnego ubezpieczenia Zielona Karta, może narazić Cię na niewspółmiernie wysokie koszty, spowodowane koniecznością wykupienia ważnego na tym terenie ubezpieczenia OC.