Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet OŚWIATA

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym
(o których mowa w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń)

Kup online
 
 
Ubezpieczenie Pakiet OŚWIATA jest dedykowane dla:
  • placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe),
  • rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół,
  • studentów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu niezwiązane z wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona na terytorium Polski oraz poza jej granicami, 24h na dobę i zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy np. w przypadku ubezpieczenia na okres obozów, kolonii.

Ochrona obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:
  • zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS),
  • zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych,
  • uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach.
  • uprawiania następujących sportów walki: judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iaido, kyudo.

 

Co obejmuje ubezpieczenie? Co obejmuje ubezpieczenie?
Dlaczego warto ubezpieczyć się w Wiener? Dlaczego warto ubezpieczyć się w Wiener?