Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi...

Więcej

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Wiener dedykuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy. Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego...

Więcej

Ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) dedykowane jest Klientom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową, usługową, którzy ponoszą interes prawny lub ekonomiczny w zawarciu ubezpieczenia mienia w transporcie, wynikający z warunków zawartego kontraktu handlowego.  Wiener oferuje Klientom ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. W transporcie krajowym, ochrona ubezpieczeniowa Wiener zdefiniowana jest wg zasady „All...

Więcej

Ubezpieczenie OC spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Wiener obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną spedytora, jaką ponosi on w myśl przytoczonych wyżej przepisów prawa z tytułu szkód rzeczowych...

Więcej

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - Przewozy kabotażowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego z tytułu wykonywania umów krajowego przewozu drogowego rzeczy (kabotażu) na terenie Republiki Federalnej Niemiec i/lub pozostałych państw Unii Europejskiej funkcjonuje w Wiener jako rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego opierającego się o przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu...

Więcej

Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zadzwoń

Dowiedz się więcej o naszych ubezpieczeniach

22 469 69 69

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku,
od 8:00 do 18:00.

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika operatora

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole
Wybierz województwo

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia albo też dysponujących ważną licencją / zezwoleniem na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób wydanymi...

Więcej

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Wiener dedykuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym przedsiębiorcom wykonującym zarobkowo drogowy przewóz rzeczy w ramach zawartych przez siebie umów przewozu, zgodnie z posiadanymi licencjami i zezwoleniami, wymaganymi przez Ustawę o transporcie drogowym oraz inne przepisy prawa, w zakresie transportu drogowego rzeczy. Przedmiot ubezpieczenia stanowi odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego...

Więcej

Ubezpieczenie mienia w transporcie - cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) dedykowane jest Klientom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową, usługową, którzy ponoszą interes prawny lub ekonomiczny w zawarciu ubezpieczenia mienia w transporcie, wynikający z warunków zawartego kontraktu handlowego.  Wiener oferuje Klientom ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. W transporcie krajowym, ochrona ubezpieczeniowa Wiener zdefiniowana jest wg zasady „All...

Więcej

Ubezpieczenie OC spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych. Wiener obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną spedytora, jaką ponosi on w myśl przytoczonych wyżej przepisów prawa z tytułu szkód rzeczowych...

Więcej

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - Przewozy kabotażowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego z tytułu wykonywania umów krajowego przewozu drogowego rzeczy (kabotażu) na terenie Republiki Federalnej Niemiec i/lub pozostałych państw Unii Europejskiej funkcjonuje w Wiener jako rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego opierającego się o przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i aktów wykonawczych oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu...

Więcej
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem