• Krok 1: Wybierz formularz
  • Krok 2: Wypełnij niezbędne pola
  • Krok 3: Wyślij

Chcę otrzymać potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC

Dane klienta

Szczegóły polisy

Dołącz dokumenty

Wyślij

Administratorem danych osobowych zgłoszonych poprzez formularz jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, którego dotyczy formularz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a jeżeli dane będą przetwarzane również w celu wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do przenoszenia danych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zrealizowania zgłoszenia wskazanego na formularzu (w razie niepodania danych zgłoszenie zostanie odrzucone).