• Krok 1: Wybierz formularz
  • Krok 2: Wypełnij niezbędne pola
  • Krok 3: Wyślij

Chcę złożyć wniosek o zwrot składki

Zwrot składki należny jest w przypadkach:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe OC – złożenia wypowiedzenia przez nowego właściciela przedmiotu ubezpieczenia, wyrejestrowania/demontażu pojazdu, zarejestrowania pojazdu za granicą
  • Ubezpieczenie dobrowolne – sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Osobą uprawnioną do otrzymania zwrotu składki jest:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe OC – właściciel przedmiotu ubezpieczenia (zbywca)
  • Ubezpieczenia dobrowolne – Ubezpieczający

Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu składki jest uregulowana bieżąca płatność na polisie.

Dane klienta

Szczegóły polisy

Dane dot. zwrotu składki

Dołącz dokumenty

Wyślij

Administratorem danych osobowych zgłoszonych poprzez formularz jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, którego dotyczy formularz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a jeżeli dane będą przetwarzane również w celu wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do przenoszenia danych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zrealizowania zgłoszenia wskazanego na formularzu (w razie niepodania danych zgłoszenie zostanie odrzucone).