Obsługa reklamacji

Dokładamy najwyższych starań i poprawiamy nasze standardy działania tak, aby marka Wiener była synonimem wysokiej jakości obsługi Klientów i osób Poszkodowanych. Osoby niezadowolone z usług świadczonych przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group mają prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie (w jednostce Wiener), elektronicznie (formularz na stronie www) lub ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie). Staramy się, aby reklamacje rozpatrywane były niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszającego reklamację informujemy o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy, oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta. Informujemy, że Klientowi przysługuje możliwość rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl), albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).

 

X
Rozpocznij CZAT z konsultantem