Dostałem wezwanie do zapłaty. Co dalej?

 1. Nie opłaciłeś składki:

  • jak najszybciej zapłać zaległą składkę, dzięki temu unikniesz dalszej windykacji

 2. Sprzedałeś pojazd/mieszkanie/inny przedmiot ubezpieczenia:

  • dokument (pisemne oświadczenie o zbyciu pojazdu lub dokument przeniesienia praw własności) powinien zawierać:

  • w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany, jeżeli nie, numer dokumentu tożsamości)

  • w przypadku gdy nabywcą jest firma: nazwę firmy, adres siedziby, numer REGON

  • podpis zbywcy

 3. Wypowiedziałeś umowę ubezpieczenia w terminie/zawarłeś polisę u Agenta, a otrzymałeś wezwanie za polisę automatycznie wznowioną:

  • poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość poprzez formularz online

  • w przypadku wypowiedzenia umowy załącz skan dokumentu i potwierdzenie jego wysłania

 4. Masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące otrzymanego wezwania do zapłaty, skontaktuj się z nami: