Prawa osób, których dane dotyczą

Jakie prawa mają osoby, których dane przetwarza Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej Wiener)?

Nasi klienci na podstawie dotychczasowych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych mieli możliwość realizacji przysługującym ich praw jeszcze przed wdrożeniem RODO.
Prawa osób, których dane dotyczą zostały uregulowane w rozdziale III RODO. Rozdział ten jest szczególnie ważny dla nas, jak i dla Państwa. Jakie prawa przysługują więc Państwu zgodnie z RODO?

Prawo do informacji
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO każdej osobie, od której pozyskujemy dane osobowe podczas ich pozyskiwania lub której dane pozyskaliśmy, jesteśmy zobowiązani przedstawić tzw. klauzulę informacyjną. Klauzula ta stanowi swoistą metryczkę dotyczącą Zasad, według których dane osobowe będą przetwarzane.
Z klauzuli powinniście Państwo dowiedzieć się:
 • o tym kto jest administratorem Państwa danych;
 • czy ustanowiono Inspektora Danych Osobowych i jaki można się z nim skontaktować;
 • jaki jest cel przetwarzania danych i podstawa prawna lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią np. że dane są wykorzystywane do szacowania ryzyka, w celu zawarcia umowy, czy likwidacji szkody;
 • kim są odbiorcy danych osobowych lub jakie są kategorie odbiorców mogą to być np. agenci ubezpieczeniowi, podmioty likwidujące w imieniu Wiener szkody lub świadczące na rzecz Wiener usługi z zakresu IT;
 • czy dane osobowe są przekazywane (lub mogą być) do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowej. Co do zasady Wiener nie przekazuje danych poza obszar EOG, z zastrzeżeniem, że może do tego dojść w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do EOG.
 • jaki jest okres przetwarzania danych lub kryteria ustalania tego okresu. W Wiener okres ten będzie wynikał między innymi z przepisów prawa odnoszących się do przedawnienia roszczeń cywilnych, czy przepisów odnoszących się do przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Mowa tu o prawie dostępu do danych, prawie żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych osobowych, czy prawie do decyzji ludzkiej;
 • Pouczenie o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • Informacje czy w oparciu o dane podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym o profilowaniu, a także istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą W Wiener będzie to częściowo dotyczyło procesu ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej, która może być ustalana automatycznie, w oparciu o profilowanie;
 • A w przypadku, gdy dane pozyskano nie od osoby, której dane dotyczą również zakres danych jaki jest przetwarzany oraz informację, skąd dane pozyskaliśmy.
Klauzule zawierające wyżej wymienione elementy umieściliśmy na drukach lub formularzach, które są wykorzystywane do pozyskiwania danych osobowych tak aby mieli Państwo możliwość zapoznać się z zasadami i prawami w zakresie ochrony danych, podczas zbierania przez Wiener Państwa danych osobowych.
Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem dedykowanego formularza www.

Prawo dostępu do danych
Zgodnie z artykułem 15 RODO ADO jest zobowiązany zapewnić Państwu dostęp do Państwa danych osobowych. Kontaktując się z administratorem powinniście Państwo uzyskać informacje, czy przetwarzane są Państwa dane, a jeśli tak to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, kim są odbiorcy Państwa danych. Administrator musi także ujawnić, jak długo będzie przechowywał Państwa dane lub wskazać kryteria ustalania tego okresu. W przekazanej odpowiedzi administrator musi także poinformować o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania. Ponadto obowiązkiem administratora jest przekazanie Państwu informacji o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru. Przygotowana odpowiedź musi zawierać także informacje o tym skąd administrator posiada Państwa dane, jeżeli nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Bardzo ważnym aspektem jest także informacja czy posiadane dane są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Niezbędne jest także przekazanie informacji, czy pozyskane dane przekazywane będą do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Co na to Wiener
?
Możliwość uzyskania pełnej informacji na temat przetwarzanych przez Wiener danych nie jest niczym nowym. Dotychczas osoby, których dane były przetwarzane w Wiener, także mogły wystąpić z wnioskiem o pełną informację na temat przetwarzanych danych osobowych. Jednakże dostosowując nasze procesy do RODO postanowiliśmy jeszcze bardziej ułatwić Państwu możliwość złożenia zapytania.


Prawo do sprostowania danych
Zgodnie z artykułem 16 RODO macie Państwo prawo do sprostowania swoich danych tj. w sytuacji, gdy dane są nieaktualne lub zostały błędnie zarejestrowane mogą się Państwo zwrócić do ADO o ich sprostowanie. Działanie takie powinno być rozumiane jako jeden z elementów odpowiedniego zabezpieczenia danych. Dla przykładu należy podać kwestie aktualizacji adresu do korespondencji tak, aby dedykowane dla Państwa informacje nie zostały przekazane w niepowołane ręce.
Co na to Wiener?
Możliwość zmiany danych osobowych w Wiener to jedno z podstawowych praw i obowiązków naszych Klientów. Tylko aktualne dane osobowe pozwalają na szybki kontakt z naszej strony oraz właściwą wysyłkę korespondencji, a także prawidłową realizację usług.

Prawo do bycia zapomnianym
Zgodnie z artykułem 17 RODO macie Państwo prawo dostępu do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Każda osoba, której dane przetwarza administrator ma prawo żądać, aby jej dane zostały usunięte. Administrator ma obowiązek te dane usunąć, jeżeli ustały podstawy pozwalające mu na dalsze przetwarzanie danych czyli np. jeśli wyłączną podstawą przetwarzania danych była zgoda danej osoby, dane mogą być przetwarzane do momentu gdy, osoba ta swojej zgody nie wycofa. Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe nawet, jeżeli złożycie wniosek o ich usunięcie, jeżeli nie ustał cel ich przetwarzania, co oznacza, że prawo to nie jest prawem bezwględnym. Oczywiście w takim przypadku administrator musi udzielić Państwu wyczerpującej informacji, dlaczego nie przychylił się do Państwa wniosku i z jakiego powodu nie zgadza się na usuniecie danych. Dla przykładu należy podać, że nie możemy usunąć Państwa danych osobowych dzień po zakończeniu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dane te mamy prawo przetwarzać do momentu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
Co na to Wiener?
Wiener przetwarza Państwa w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Pochodnymi tego procesu jest przygotowanie oferty ubezpieczeniowej, świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, likwidacja szkody czy ewentualnie windykacja nieopłaconej składki.
W Wiener opracowaliśmy politykę retencji danych gdzie określiliśmy ramy czasowe w jakich możemy przetwarzać Państwa dane. Każdorazowo złożony przez Państwa wniosek jest procedowany przez dedykowany do obsługi tego rodzaju zapytań zespół specjalistów.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z artykułem 18 RODO macie Państwo prawo do ograniczania przetwarzania danych. Prawo do ograniczenia przetwarzania może być zgłoszone w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Co na to Wiener?
Jeżeli otrzymamy wniosek klienta, z którego wynika żądanie ograniczenia przetwarzania danych lub Wiener powinien ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, prawo to zostanie oczywiście wykonane przy użyciu możliwych środków technicznych lub organizacyjnych.

Prawo do przeniesienia danych
Zgodnie z artykułem 20 RODO macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych. Na Państwa wniosek administrator jest zobowiązany do zebrania przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym pliku oraz przekazanie pliku osobie, której dane dotyczą lub na jej wniosek przesłanie danych bezpośrednio do innego administratora danych. W pliku znajdą się jedynie te dane, jakie osoba dostarczyła administratorowi.
Co na to Wiener?
Jeżeli otrzymamy wniosek Klienta, z którego wynika, że chcą Państwo, aby wcześniej uzyskane od Państwa dane przekazać w ustrukturyzowanym pliku do Państwa lub bezpośrednio do wskazanego administratora, wniosek zostanie oczywiście zrealizowany. Dane zostaną przygotowane i przekazane np. w pliku csv na wskazany adres. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, ze przeniesienie danych do innego administratora nie oznacza ich usunięcia z baz Wiener.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Zgodnie z artykułem 21 RODO macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiadacie także Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora.
Co na to Wiener?
Jeżeli otrzymamy wniosek klienta, z którego wynika, że wnoszą Państwo sprzeciw do przetwarzania danych, wniosek zostanie rozpatrzony, a Państwo zostaniecie powiadomieni o sposobie jego rozpatrzenia. Na czas rozpatrywania wniosku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do decyzji ludzkiej
Zgodnie z artykułem 22 RODO macie Państwo prawo do tzw. decyzji ludzkiej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji zautomatyzowanej, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja taka wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Macie Państwo możliwość złożenia wniosku o podjęcie decyzji ludzkiej i zakwestionowania decyzji, jaka podjęta została automatycznie. W Wiener proces ten częściowo dotyczy ustalania wysokości składki ubezpieczeniowej, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w klauzuli informacyjnej.
Co na to Wiener?
Jeżeli w procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Wiener znajdują się takie gdzie decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, na Państwa wniosek Wiener raz jeszcze podejmie stosowną decyzję bez stosowania automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.