Zasady ładu korporacyjnego - Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group jest instytucją zaufania publicznego, podlegającą szczególnemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zarząd Spółki w dniu 22.12.2014r. przyjął uchwałą nr 123/12 „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Wytyczne stosowane są:
  • w zakresie odpowiadającym specyfice i skali działalności Spółki,
  • zgodnie z zachowaniem zasady proporcjonalności,
  • o ile nie stoją one w kolizji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • o ile ich stosowanie nie wiąże się z nadmierną uciążliwością dla zakładu ubezpieczeń.
Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej
na dzień 31 grudnia 2016 roku
wraz z raportem i opinią

Pobierz